2014 Kara Kuvvetleri Muvazzaf Astsubay Alımı

 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı muvazzaf astsubay alımı yapacaktır. Başvuru kılavuzu ve ilgili bilgiler aşağıdadır:

 

Başvuru Kılavuzu ve Ön Başvuru Sayfası: (tıklayın)
Başvuru Tarihi: 05-28 Şubat 2014
Başvuru Kılavuzundan bazı bilgiler (detaylar için kılavuzu indirin):
BAŞVURU

Muvazzaf Astsubaylığa Kimler Bvurabilir?

(1)    Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve iĢçi olarak görev yapmakta olanlar,

(2)    Askerlik   hizmetini   yapmakta   olanlar   veya   askerlik   hizmetinden   terhis   olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar baĢvuramazlar.) olanlar,

(3)    Kanuni  sebeplerle  (Öğrenim,  tecil  vb.)  henüz  askerlik  yükümlülüğünü  yapmamış

(4)    TABLO-1’debelirtilen sınıf ve branĢlar için baĢvuru koĢullarını taĢıyan erkek adaylar baĢvurabileceklerdir.

(5)    Uzman erbaĢlıktan astsubaylığa geçiĢ yapmak isteyenler için uygulama emri bilahare yayımlanacak ve uzman erbaĢların baĢvuruları emirde belirtilen esaslarda Kara Ağı üzerinden alınacaktır.                      Bu       nedenle     www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp     GENEL     AĞ     (ĠNTERNET) ADRESĠNDEN BAŞVURU YAPAN UZMAN ERBAġLARIN BAġVURULARI KABUL EDĠLMEYECEKTĠR.

 

Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?

Genel Bvuru Şartları:

(a)    DıĢ  Kaynaktan  Muvazzaf  Astsubay  Temin  Yönetmeliği’nin  6’ncı  maddesinde düzenlenmiĢ olan “Muvazzaf Astsubay Adaylarında Aranacak Nitelikleri” taĢımak,

(b)    TABLO-1’debelirtilen sınıf ve branĢlar için baĢvuru koĢullarını taĢımak.

Öğrenim ile İlgili Şartlar:

(a)  TABLO-3’te sınıflara göre kaynak olarak belirlenen iki yıllık meslek yüksekokulu bölümlerinden     veya    TABLO-4’te    sınıflara    göre     kaynak    olarak    belirlenen     dört     yıllık fakülte/yüksekokulu bölümlerinden mezun olmak (01 Ekim 2014 tarihine kadar mezuniyet belgesini getirebilecek adayların baĢvuruları kabul edilecektir.),

(b)    Öğrenimlerini yurt dıĢında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK)nca onaylanmıĢ olmak,

(c)    Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık, fiziki yeterlilik testi ile mülakatta baĢarılı olmak, (ç)  Herhangi bir bakanlık veya kuruluĢa karĢı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfat nedeni ile ileride sınıf değiĢikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek.

 

YaĢ ile Ġlgili ġartlar:

01 Ocak 2014 tarihi itibarıyla dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğretimi bitirenler için 27 yını bitirmemiĢ (01 Ocak 1987 ve daha sonraki doğumlular) olmak, daha az süreli yüksek öğretimi bitirenler için 25 yını bitirmemiĢ (01 Ocak 1989 ve daha sonraki doğumlular) olmak.

 

Sağlık ile Ġlgili ġartlar:

(a)    Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüĢü kusursuz olmak (Ağız, çene ve diĢ yapısı düzgün olmak, göğüs kafesi ve omurgasında Ģekil bozukluğu bulunmamak, ĢaĢı ve renk körü olmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, dövme ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiĢ olmak, Türkçeyi kusursuz konuĢmak (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),

(b)    TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak [Adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-5’dedir. (Asgari boy standardı 164 cm.dir.)],       (c)  Türk  Silahlı  Kuvvetleri  Sağlık  Yeteneği  Yönetmeliğinde  belirlenen, alınacağı sınıfa uygun muvazzaf astsubay olmak için gerekli sağlık Ģartlarına sahip olmak (Sevk edildiği Asker Hastanesinden/Sağlık Muayene Merkezinden (SMM) “…… Sınıfında Muvazzaf Astsubay Olur” kayıtlı sağlık raporunu almak.).

(5)    Özel ġartlar: Silahlı Kuvvetlerde görevli sivil memur ve iĢçiler ile askerlik hizmetini yaparken müracaat edenler için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği  TABLO-6,TABLO-7ve TABLO-8’debulunan “Muvazzaf Astsubay Olur” nitelik belgesini almıĢ olmak.

 

BaĢvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1)    Temin faaliyeti TABLO-2’dekifaaliyet takvimine göre icra edilecektir. Adaylar ön baĢvurularını 05-28 ġubat 2014 (Saat 17.00’a kadar) tarihleri arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.aspgenel ağ adresindeki ön baĢvuru formunu doldurarak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. ġahsen, posta, dilekçe veya diğer Ģekilde yapılacak baĢvurular kabul edilmeyecektir.

(2)    Adayların çevrimiçi (online) ön baĢvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aĢamada her bir aday için ADAY NUMARASI otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların baĢvuruları, bu aday numaraları ile baĢvuru merkezinde kayda girecektir. BaĢvurunun tamamlanmasını müteakip bütün iĢlemlerde aday numarasının kullanılacak olması nedeniyle, adayların numaralarını kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir.

(3)    Çevrimiçi (online) Ön BaĢvuru Formu, T.C. KĠMLĠK NUMARASI, ADI, SOYADI ve ADAY NUMARASI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

(4)    Online baĢvuru formunun 35’inci maddesini “EVET” olarak iĢaretleyen adayların tercihleri, sınıflandırma amasında dikkate alınacaktır.

(5)    Ön baĢvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak yazılı sınav tarihi ve adayların sınava girecekleri sınav merkezleri (Hangi adayın hangi sınav merkezinde yazılı sınava gireceği)

07 Mart 2014 tarihinden sonra  www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.aspgenel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

(6)    Asıl baĢvurular; ön baĢvurusu kabul edilerek yazılı sınavda baĢarılı olan adayların kayıt kabul aĢamalarına gelmeleri ile yapılmıĢ sayılacaktır.

(7)    Yapılacak seçmeler sonucunda muvazzaf astsubay adaylarından asil olarak tespit edilenler; Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık AnlayıĢı Kazandırma (ASTTASAK) Eğitimine tabi tutulacaklar ve bu eğitimi de baĢarıyla tamamlayanlar, Astsubay ÇavuĢ rütbesiyle sınıf okullarına gönderileceklerdir.

BaĢvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

YanlıĢ beyanda bulunanlar, mezuniyet diplomasını 01 Ekim 2014 tarihine kadar teslim etmeyenler ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taĢımadığı tespit edilenlerin (Tüm aĢamalarda baĢarılı olup kursa katılsalar dahi) iĢlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.

 

Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak ĠĢlemler Nelerdir?

(1)    TSK’da sivil memur veya iĢçi olarak çalıĢmakta olan adaylar için KKY 51-18 DıĢ Kaynaktan Muvazzaf Astsubaylığa Alınacaklara ĠliĢkin Yönerge’nin EK-D’sinde belirtilen nitelik belgesi kontrol formuna (TABLO-7) göre tanzim edilen nitelik belgesi,

(2)    Hâlen silahaltında bulunan;

(a)    Yedek  subaylar  için  Kara  Ağı’nda  bulunan  nitelik  belgesi  kontrol  formuna (TABLO-6)göre tanzim edilen nitelik belgesi,

(b)    ErbaĢ ve erler için KKY 51-18 DıĢ Kaynaktan Muvazzaf Astsubaylığa Alınacaklara ĠliĢkin Yönerge’nin EK-F’sinde belirtilen esaslara nitelik belgesi kontrol formuna  (TABLO-8)göre tanzim edilen nitelik belgesi hazırlanacaktır.

(c)    Ġkinci seçim aĢaması faaliyetlerine katılmaya hak kazanan silâhaltındaki adayların askerlik hizmetine baĢlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, aday hakkında “yedek subay olamaz” kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk  evrakından  kontrol  edilecek  ve  nitelik  belgesinin ilgili bölümüne (2’nci madde) yazılacaktır.

(3)    Bu nitelik belgeleri kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar bu belgeyi ikinci seçim aĢaması faaliyetlerine (ön sağlık, fiziki yeterlilik değerlendirme testi ve mülakat) gelirken beraberinde getireceklerdir. Nitelik belgesinin her maddesi doldurulacaktır.

(4)    Askerlik hizmeti devam eden adaylara nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile ikinci seçim aĢaması faaliyetlerine katılmaları sağlanacaktır.

 

NOT: Birlik K.lıklarınca; hakkında “Astsubay olmaya layıktır” nitelik belgesi düzenlenmeyenlere ve/veya sicil ortalaması “sicil tam notunun % 85’in altında” olanlara baĢvuru Ģartlarını taĢımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

 
 
 

37 Yorum

 1. hakan diyor ki:

  merhaba benım on dişimin yarısı kırık bı sıkıntı olurmu acaba elemelerde

 2. hakan diyor ki:

  bıde ben 08.12.1989dogumluyum yas sıkıntım yok herhalde sımdıden teşekkürler

 3. FURKAN diyor ki:

  slm ben basvuruyu yaptım sınav zamanında hangi evraklarları yanımızda getirmeliyiz yardımederseniz sevinirim…

 4. burak diyor ki:

  Ya ben turizm fakültesi 3.sınıf öğrencisiyim.Ben bu sene başvuru yaptım.Kabul edildi..Ben dilekçe verip 2 yıllık diploması alsam 1 ekime kadar kabul edilirim değilmi

 5. özkan diyor ki:

  Bende başvuru yapanlardanım.Fakat ön başvurumun kabul edilip edilmediğini nasıl öğrenebilirim?

 6. Güncel Kafa diyor ki:

  Arkadaşlar herkese başarılar.

 7. muhammet diyor ki:

  selam ya arkadaşlar bu astsubaylık sınav sonuçları bugün açıklanacaktı niye açıklanmamış ya ne zaman bu açıklama teşekkürler…

 8. Mete diyor ki:

  Arkadaşlar neden açıklanmadı bi haberiniz varmı

 9. FETHİ diyor ki:

  arkadaşlar sonucunda bakmak istedigimde tc kimlik numarası kayıtlar arasında bulunamadı hatası veriyor bilgisi olan varmı

 10. furkan58 diyor ki:

  Muvazzaf astsubaylik sınavi sonuçlari açıklandı mi bilgisi olan var ?

 11. emir diyor ki:

  neden açıklanmadı daha yaa

 12. ilker diyor ki:

  henüz açıklanmamış

 13. şehzade diyor ki:

  heralde baraj puanlarında geri çekilme olacak o yüzden daha açıklammamış olabilir…

 14. EMRAH diyor ki:

  bekle bekle nereye kadarrrrrrrrrrrrrrrrr

 15. EMRAH diyor ki:

  arkadaşlar jandarmaya gircek olan varmı kaç kişi alınıyor bu sene

 16. EMRAH diyor ki:

  sınav sonucu açıklanma tarihi 7 nisan boşuna beklemeyinnnnnnn

 17. altan diyor ki:

  neden açıklamadılar daha şu sınavı bılgısı olan var mı

 18. yasin diyor ki:

  Merhabalar arkadaşlar başvuru tarihleri her sene 5_28 Şubat arasımı oluyor ben bu sene kaçırdım seneye kadar beklemem lazım sanırım ama internette başvuru hakkında bilgi bulunmamaktaydı 27 nisan 18 hazırazn yazıyordu en son kkt resmi sitesinde bu olay hakkında bilgisi olan arkadas varda bana anlatabilecek lütfen yasin_eroglu06@hotmail.com bana mail atabilirmi. Teşekkürler şimdiden

 19. haci diyor ki:

  56.p baraji gecemediniz

 20. Fatih diyor ki:

  Arkadaşlar sınav sonuçları açıklandımı ben hala güncel bir bilgi bulamadım bilgisi olan varmı

 21. Fatih diyor ki:

  Arkadaşlar lütfen yardımcı olun

 22. kamil oba diyor ki:

  50 puan barajı geçemediniz!!! baraj buyuk ihtimalle 70 ve üzeri dostlar hayırlısı olsun kazanan arkadaşlara şimdiden

 23. mutlu diyor ki:

  51,928 kazanamadınız dedi yedek alımı olucakmı ? Olursa ne zaman belli olur ve nerden görebilirim?

 24. Fatih diyor ki:

  Arkadaşlar sonuca nerden baktınız yardımcı olurmusunuz hala öğrenenedim

 25. sümer diyor ki:

  57,444 ile olacaktı arkadaslar gidebilirmiyim

 26. fuat diyor ki:

  bu adresten sonuç öğrenebilirsiniz

 27. fuat diyor ki:

  bende 51,928 puan almışım yav ne yapacaz…

 28. haci diyor ki:

  Arkadaslar sinava girenler sonuclarini yazsin. 56.. P

 29. bora diyor ki:

  76,115 BEYLER

 30. okan diyor ki:

  81 almışım geçen sene 59 almıştım hakikaten çalışmadan olmuyormuş çalışın arkadaşlar sınava baraj 70 diye biliyorum

 31. yunus diyor ki:

  arkadaşlar kaç kişi alınıcak bilgisi olan var mı?

 32. ramazan diyor ki:

  astsubaylığa nasıl başvurabilirim ne yapmam lazım

 
 

Yorum Yaz